Linux команди

На база на това, което често ми се налага да ползвам а по някаква причина не ми се иска да помня и различните ключови думи, чрез които се генерират посетители на сайта според статистиката на Google Analytics реших да направя тази страница. В нея ще правя произволен, неподреден списък с полезни linux команди. В случай, че списъка стане достатъчно голям, че да бъде разделен на категории ще помисля и за това. Разбирам, че ако в момента една команда е полезна, след 6 месеца може да е напълно излишна, но това са рисковете. Доколкото мога ще актуализирам. Няма да обяснявам коя опция за какво е, докато някой не попита. Да не подсещам, че си има и man страници. Ще се радвам ако някой сподели интересни команди, които липсват в списъка.


Последна промяна 08.10.2009г.Описание и приложение: Обръщане на avi във flv чрез mencoder без загуба на качество.

mencoder File.avi -forceidx -of lavf -oac mp3lame \
-lameopts abr:br=56 -srate 22050 -ovc lavc -lavcopts \
vcodec=flv:vbitrate=250:mbd=2:mv0:trell:v4mv:cbp:last_pred=3 \
-vf scale=640:480 -o File.flvОписание и приложение: Билдване на индекс на видеофайл. Когато тегля файл с wget и искам да го пусна преди да се е изтеглил целия няма проблем, но в този случай няма превъртане. С тази команда преди mplayer да пусне файла генерира индекс и това позволява да се превърта:
mencoder -forceidx -oac copy -ovc copy OUTPUT.aviОписание и приложение: Генериране на видео файл (avi) от всички изображения (jpg) е дадена директория.
mencoder mf://*.jpg -mf w=800:h=600:fps=25:type=jpg \
-ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4 -oac copy -o OUTPUT.avi


Описание и приложение: Обръщане на видео файл от xxx в avi формат. Често се налага да се конвертира някй файл.
mencoder INPUT_FILE.xxx -oac copy -ovc lavc -lavcopts \
vcodec=msmpeg4:vhq:vpass=1:vbitrate=1200 -o OUTPUT.avi


Описание и приложение: Обръщане от XXX в avi с промяна на размера
mencoder INPUT.xxx -oac copy -vf scale -zoom -xy 320 -ovc lavc \
-lavcopts vcodec=msmpeg4:vhq:vpass=1:vbitrate=400 -o OUTPUT.avi


Описание и приложение: Сливане на 2 avi-та. Тъп начин, но работи. Командите са 2, за да се билдне индекса.
cat movie1.avi movie2.avi > movie3.avi
mencoder -ovc copy -oac copy -o INPUT_FILE.avi \
-forceidx OUTPUT_FILE.avi


Описание и приложение: Запис от видео вход. Може да се ползва за запис от ТВ тунер, от VHS с подходящите кабели. streamer е част от xawtv
streamer -r 23.976024 -s 720x576 -f mjpeg -j 60 -F stereo \
-i Composite2 -n pal -c /dev/video0 -o OUTPUT.avi -p 2 -C /dev/ds


Описание и приложение: Разделяне на видео файл
1.1. Резултата е частта от оригиналния файл от 1-та до 39-тата минута.
mencoder INPUT.avi -ovc copy -oac copy -endpos 00:39:00 -o OUTPUT_1.avi

1.2. Резултата е частта от оригиналния файл от 39-тата минута до края на файла.
mencoder INPUT.avi -ovc copy -oac copy -ss 00:39:00 -o OUTPUT_2.avi


Описание и приложение: Обръщане от mpg (или друго) във flv.
ffmpeg -i demo.mpg demo.flv


Описание и приложение: Стриимване на видео с VLC
vlc --intf dummy /mnt/stuff/movies/Bandidas.avi --sout \
'#transcode{vcodec=mp2v,vb=4000}:std{access=udp,mux=ts,url=224.0.1.2}'


Описание и приложение: Правене на swap файл. Предпочитам го пред swap дял.
dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=300
mkswap /swapfile
swapon /swapfile
echo "/swapfile swap swap defaults 0 0" >> /etc/fstab


Описание и приложение: Промяна на размера на изображение
1.1. като се запазват пропорциите
convert -resize 320x240 INPUT.jpg OUTPUT.jpg

1.2. като задаваме строго определен размер на едната страна без да ни интересуват пропорциите.
convert -resize 320x240! INPUT.jpg OUTPUT.jpg

1.3. цикъл за промяна на размера на всички изображения с разширение jpg в текущата директория

for image in *.jpg
   do
   convert -resize 320x240 "$image" _new_"$image"
done


Описание и приложение: Снимка на екрана на отдалечена linux машина (трябва да е сетнат xhost +).
import -window root -display IP_ADDRESS -silent OUTPUT.png


Описание и приложение: Добавя дата и час пред всяка команда в историята на командите. За да го прави винаги го добавям в ~/.bash_profile
export HISTTIMEFORMAT="%F %T "


Описание и приложение: Сравняване на два текстови файла.
1.1. с vim
vim -d file_1.txt file_2.txt

1.2. с comm
comm file_1.txt file_2.txt


Описание и приложение: Работа с файлове намерени с find
1.1. Изтриване на всички jpg файлове в папка data).
find /data/ -iname "*.jpg" -type f -exec rm {} \;

1.2. В случай, че целта е да изтрием не само jpg, но и gif и bmp файловете.
find /data/ \( -iname "*.jpg" -o -iname "*.gif" -o -iname "*.bmp" \) \
-type f -exec rm {} \;

1.3. Ако целта е да бъдат изтрити всички jpg и gif файлове, с изключение на тези, които се намират в поддиректорията /data/newfiles/
find /data/ -path '/data/newfiles' -prune -o \( -iname "*.jpg" -o -iname "*.gif" \) \
-type f -exec rm {} \;Команди с „!“ и „^“
повтаря предишната команда
!!


повтаря 2 команди назад ( !! = !-1 ) - може да се използва всяка цифра. !-5 повтаря командата изпълнена преди 5 команди
!-2


замества foo с bar в предишната команда
^foo^bar


например:
$ ls -l /etx/httpd/httpd.conf
ls: cannot access /etx/httpd/httpd.conf: No such file or directory
$ ^etx^etc
ls -l /etc/httpd/httpd.conf
-rw-r--r-- 1 root root 76 2009-11-21 21:50 /etc/httpd/httpd.conf


изпълнява последно използваната команда започваща с foo
!foo


например:
$ !ls
ls -аl

Няма коментари:

Публикуване на коментар